پرینت

 فرآيند بازاريابي و مديريت بر تبليغات خود را متحول كنيد.

ديگر نگران تماسها، قرارها، اطلاع رساني ها از طريق ارسال فكس، ايميل يا اس ام اس، يادآوريها، مديريت بر عملكرد كارشناسان فروش و گزارش گيري از فعاليتهاي آنها و ... نباشيد.