پرینت

ببينيد كه كارسام چگونه فرآيند فروش شما را كنترل و مديريت مينمايد. با ابزار قدرتمند يادآوري، اطلاع رساني، كنترل تماسهاي ورودي، ابزارهاي مديريتي و گزارش گيري، ابزارهاي صدور فاكتور و ... ديگر نگران از دست دادن مشتريهاي خود نباشيد.